Kadry i płace

 

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z procedurą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kartotek ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek urlopowych,
 • monitorowanie konieczności aktualizacji badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
 • naliczanie wynagrodzeń chorobowych i zasiłków,
 • naliczanie premii oraz nagród,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych oraz godzin nocnych,
 • rozliczanie umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie raportów RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.